3 april 2019

Årsmöte 2019

Härmed kallar styrelsen för Svenska Uppfinnareföreningen enligt § 6 i stadgarna till årsmöte enligt följande dagordning. Publiceras på www.uppfinnare.se


Datum:  lördag den 4 maj 2019
Tid:  kl.14-16
Plats:  Tekniska museet, hörsalen
Adress: Museivägen 7, 115 27 Stockholm, buss 69 hållplats Museiparken

Anmälan:  senast 26 april till ”anmälan årsstämma 2019”

Post- röstning:  Individuell medlem som ej har möjlighet att närvara vid årsmötet, kan vid val av ordförande och styrelseledamöter till SUFs styrelse samt vid val av revisorer och ledamöter i valnämnd utöva sin rösträtt genom poströstning genom forumlär på hemsidan http://uppfinnare.se/hem/nystyrelse2019 . Dessa röster skall vara registrerade hos SUFs valnämd senast tre (3) och tidigast femton (15) dagar före årsmötet.

Ombud:  Medlemmens rösträtt kan även utövas genom ombud, förutsatt att ombudet är medlem i samma lokalförening. Ombud får ej företräda mer än en medlem förutom sig själv.

Röst- berättigad:  För att vara röstberättigad, skall medlemmens avgift till lokalföreningen eller SUF vara inbetald och registrerad senast den första (1) mars samma år som årsmötet hålls.

 

DAGORDNING:

1. Mötets öppnande.

2. Val av mötesordförande.

3. Fastställande av röstlängd.

4. Fastställande att årsstämman blivit i behörig ordning utlyst.

5. Val av mötesfunktionärer såsom protokollförare samt två justerare tillika rösträknare.

6. Föredragningslista

7. Stadgeändring avseende slopande av kravet på auktoriserad revisor i § 12.

Förslag:
SUF:s förvaltning, räkenskaper och fonder skall varje år granskas av två revisorer.

Nuvarande formulering:
SUF:s förvaltning, räkenskaper och fonder skall varje år granskas av tre revisorer, varav en skall vara auktoriserad.

Bakgrund:
Vid extra årsmötet under ordförandekonferensen fredagen den 9 november 2018 fattade stämman ett första beslut enligt ovan förslag. Då stadgeändringar kräver beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte med tvåtredjedels (2/3) majoritet ska beslut fattas även på detta årsmöte. På grund av det bekymmersamma ekonomiska läget för Svenska Uppfinnareföreningen är det en betydande kostnad med en auktoriserad revisor. Det är för ideella föreningar inte ett krav att ha en auktoriserad revisor.

8. Förslag att Svenska Uppfinnareföreningen frångår stadgarna för år 2018 om kravet på auktoriserad revisor.

Bakgrund:
Om det extra årsmötet beslutar om stadgeändringen krävs enligt stadgarna § 15 att denna ändring fastställs av ordinarie årsstämma innan den kan träda i kraft. Därmed skulle det enligt stadgarna den föreslagna stadgeändringen börja gälla först för räkenskapsåret 2019 om inte den extra årsstämman medger att detta redan kan börja gälla innevarande år 2018 och att detta beslut senare även fastställs av den ordinarie årsstämma. Den betydande kostnaden för en auktoriserad revisor kan därmed istället användas att uppnå det i stadgarna § 1 fastställda syftet ochändamålet nämligen att ”verka för främjandet av innovationsklimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället”.


9. Styrelsens verksamhetsberättelse 2018
10. Fastställelse av resultat- och balansräkning
11. Beslut om disposition av årets resultat
12. Revisorernas berättelse
13. Frågan om ansvarsfrihet
14. Arvode och ersättning för förtroendeuppdrag
15. Val av ordförande
18. Val av föreningens styrelse
19. Val av revisorer och ersättare
20. Val av sammankallande och ledamöter i valnämnd
21. Årsavgifter för kommande verksamhetsår
22. Motioner jämte styrelsens synpunkter
23. Styrelsen förslag för verksamhetsåret program och budget
24. Övriga frågor som inom behörig tid har anmälts av styrelsen

Varmt välkommen!
ordförande Anneli Schöldström samt styrelsen för
Svenska Uppfinnareföreningen