22 juli 2020

Årsmöte 2020 anmäld dig här!

Kallelse till årsmöte den 12:e september 2020 kl. 12:00 på Tekniska Museet i Stockholm. 

P g a Corona kommer det finnas begränsat antal platser. 
Munskydd kommer att krävas, dessa skall medtages.

Vi kommer även erbjuda uppkoppling via länk. Viktigt att du anmälder dig här nedan om du vill kunna delta digitalt.

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse finns nedan.

Verksamhetsberättelse(pdf)

Årsredovisning(pdf)

Undertecknade kopior av Årsredovisning och Verksamhetsberättelse finns.

Preliminärt förslag till Dagordning

för

Svenska Uppfinnareföreningens årsmöte

2020-09-12

 

Årsmötet hålls delvis på Tekniska Muséet och delvis över Internet från kl. 12. Föranmälan till mötet på TM krävs och medtagande av egen andningsmask. Platserna är begränsade till 50 st. Anmälan sker här på hemsidan http://uppfinnare.se/hem/%C3%A5rsm%C3%B6te2020

1.     Mötets behöriga utlysande

Årsmötet har blivit fördröjt p.g.a. Coronaepidemin.

Hemsidan har sedan länge utannonserat årsmötet.

Förslag till beslut: Mötet är behörigen utlyst.

 

2.     Val av mötesfunktionärer

Förslag till ordförande för mötet: Håkan Edqvist

André Sevä Nordvold föreslås till sekreterare.

Carlos Rodiguez och Göran Lind föreslås till justeringsmän och tillika rösträknare.

Elisabeth Haider får en ny hederspost som skötare av Internetkontakt mm.

 

3.     Föredragningslista

Förslag till beslut: Föredragningslistan nedan godkänns.

 

4.     Styrelsens verksamhetsberättelse

Jan-Erik Nowacki drar kortfattat verksamhetsberättelsen – finns också på:

http://static1.snowfire.io/accounts/11848/files/2173.pdf?t=qdvyzj

 

5.     Fastställelse av resultat och balansräkning

Resultat och balansräkningen finns på

http://static1.snowfire.io/accounts/11848/files/2174.pdf?t=qdvz22

Några händelser: Vi har rensat bort en skuld till våra tidigare revisorer (fast under 2020)

Kostnader för lokal, bokföring och personal är bortrensat.

 

6.     Beslut om disposition av årets resultat

Förslag till beslut – resultatet,  2 264 kr överförs till ny räkning.

 

7.     Revisorernas berättelse

Christian Wilcke och Håkan Edqvist berättar

 

8.     Fråga om ansvarsfrihet

Förslag till beslut: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

 

9.     Arvode och ersättning för förtroendeuppdrag

Ingen ersättning har utgått för förtroendeuppdrag 2019 och ingen ersättning utgår 2020.

Den som drar in ett jobb till SUF kan dock få max 50 % av vinsten från jobbet (styrelsebeslut).

Förslag till beslut: Den som drar in uppdrag till SUF kan få 50 % av vinsten.

 

10.  Val av ordförande, Elisabeth Haider tar paus från Internet och presenterar

Förslag till beslut: Jan-Erik Nowacki, Täby-Danderyd Uppfinnarförening - sittande 1 år kvar

11.  Val av föreningens styrelse

Förslag till beslut om styrelsemedlemmar:

André Sevä Nordvold, Sundsvall-Timrå - sittande 1 år kvar

Ingvar Svanborg, Jämtlands Uppfinnarakademi - sittande 1 år kvar

Leif Wrenkler, Täby-Danderyd Uppfinnarförening  - omval 2 år

Gustaf Bauer, Älmhults Idéförening - omval 2 år

Göran Lindh, Täby-Danderyd Uppfinnarförening - omval 2 år

Ann Dohse, Svenska Uppfinnareföreningen Östergötland - nyval 2 år

Joakim Fichtel, Direkt ansluten - nyval 2 år

Håkan Edqvist, Svenska Uppfinnareföreningen Östergötland - nyval 2 år

 

Förslag till suppleanter:

Linus Svensson, STIK - Nyval 1år

Maria Johansson, Sundsvall-Timrå - Nyval 1år

Bosse Ericsson, SUF Direktansluten - Nyval 1år

Anders Hilmersson, Malmö Uppfinnareförening (namnet kommer att ändra) - Nyval 1år

Gert Schött, Täby-Danderyd Uppfinnarförening - Nyval 1år

Harmonie Gashi, 37 år - SUF Direktansluten - Nyval 1år

 

Förslag till styrelserådgivare:

Kjell Svedman, Direkt ansluten

Sten Wigert, Idéforum Ångermanland

 

12.  Val av revisorer och ersättare samt etiknämnd

Förslag till beslut rörande revisorer:

Christian Wilcke Täby-Danderyd Uppfinnarförening (TDU)

Ulf Gallbo, Svenska Uppfinnareföreningen i Helsingborg

 

Förslag till beslut rörande etiknämnd.

Anne Närhi SUF direktansluten

Sten Wigert Idéforum Ångermanland

Carl-Eric Engström Västra Värmlands Uppfinnarförening VVU

 

13.  Val av sammankallande och ledamöter i valnämnd

Förslag:

Elisabeth Haider (Sammankallande), Älmhults idéförening - sittande 1 år kvar

Kjell Svedman, MITT Idé i Ånge (Upplöst, Sundsvall eller direkt) - sittande 1 år kvar

Jenny Rocha, Direktansluten - sittande 2 år kvar

Roland Lindqvist, Ideforum Skellefteå - sittande 1 år kvar

 

14.  Årsavgifter för kommande verksamhetsår

Årsavgiften för enskilda medlemmar i föreningar är redan satt till 100 kr för 2021 och för direktanslutna till 450 kr.

Förslag till beslut: Dessa årsavgifter behålls 2022.

Sponsorer:

Förslag till beslut för 2021: Guld 15 000 kr/år, Silver 10 000 kr/år och Brons 5000 kr/år.

 

15.  motioner jämte styrelsens synpunkter

 

STADGAR:

 

Stadgarna kan behöva ändras på några punkter:

§1 Hållbarhet, jämställdhet och inkludering bör ingå. Detta är ibland myndighetskrav.

§6 Årsmöte, bör anpassas så att Internetmöten underlättas.

§8 Styrelsens säte skall inte nödvändigtvis behöva ligga i Stockholm – de facto ligger sätet på Lidingö nu.

$15 Ändring av stadgar, skall nu ske med 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten. Förslaget innebär ¾ majoritet på ett årsmöte.

Beslut om dessa stadgeändringar måste alltså nu tas på två på varandra följande styrelsemöten med 2/3 majoritet, varav detta är det första.

De gamla stadgarna kan man hitta på http://static1.snowfire.io/accounts/11848/files/1707.pdf?t=ogs44a dock är inte slopandet av en auktoriserad revisor infört där ännu. Det beslutet togs slutgiltigt årsmötet 2019. Det nya Stadgeförslaget skall nu också finnas nu på hemsidan.

Förslag till beslut: De nya stadgarna tas första gången

16.  Styrelsens förslag för verksamhetsåret program och budget

 

Verksamhetsplan 2020/2021

 

Dålig ekonomi, dålig förståelse från politiker och allmänhet och därtill Corona-viruset ger anledning till stor försiktighet i alla utfästelser.

 

VISION

 

Uppfinnare skall igen bli en titel att bära med stolthet. En innovatör är bara en uppfinnare som lyckats ta sin uppfinning till marknaden. SUF ska hjälpa uppfinnare att bli innovatörer.

 

Uppfinnarkollektivet måste föryngras och vidgas. Föryngringen skall ske genom att vi aktivt stödjer Snilleblixtarna, Finnupp och Blixtlåset samt andra föreningar och intressen för barn och unga.

 

Medlemsföreningarna skall vara mötesplatser för alla uppfinnare. Ett försök att få medlemmar att sprida kunskap om sin specifika kompetens till andra medlemmar i alla föreningar görs över Internet.

 

Vissa delar av Makerspecerörelsen och vissa app-tillverkare kan integreras med SUF.

 

Vi skall arbeta med hållbara lösningar.

 

Vi skall utveckla våra förmåner och våra möjligheter att utnyttja dem med ett elektroniskt medlemskort.

 

Vi ska verka tillsammans med Uppfinnarkollegiet för att se till att patenträtten inte förlorar sitt värde.

 

Vi ska stödja och hjälpa till i uppfinnartävlingar typ SKAPA, DHR och Årets uppfinnarkvinna.

 

Vi ska ha en ordförandekonferens under hösten.

 

BUDGET

 

Endast ideella insatser kan komma ifråga ifall dessa inte kan finansieras utifrån.

 

Förslag till beslut: Verksamhetsplanen accepteras

 

17.  Övriga frågor som inom behörig tid har anmälts av styrelsen

 

Håkan Edqvist och Gustaf Bauer presenterar förslag till hur medlemskapet i SUF kan utvecklas. Detta blir en informationspunkt som kommer att formuleras som ett förslag nästa årsmöte.

 

18.  Mötet avslutas

 

 

 

 

 

STADGAR

SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN

- SUF -

 

Fastställda vid ordinarie årsmöte i Göteborg 17 maj 2008, ändrad årsmötet 2011-05-07.

Slutgodkända på årsmötet 2016-04-23. Ändringsförslag 2020-09-12

 

 

Innehåll:

§ 1 Föreningens syfte och ändamål

§ 2 Verksamhet

§ 3 Struktur och organisation

§ 4 Medlemskap och avgifter

§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter

§ 6 Årsmöte

§ 7 Valnämnd och nomineringar

§ 8 Styrelse

§ 9 Ordförandekonferens

§ 10 Kansli

§ 11 Förvaltning av föreningens tillgångar

§ 12 Räkenskaper och revision

§ 13 Motioner

§ 14 Hedersmedlem

§ 15 Ändring av stadgar

§ 16 Åtgärder vid föreningens eventuella upplösning


 

 

§ 1. Föreningens syfte och ändamål

 

Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) är en riksorganisation för lokala uppfinnarföreningar,

personer och företag. Föreningen har till syfte att centralt verka för främjandet av innova­tions­klimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället. Föreningen skall verka för hållbarhet, inklusion och jämställdhet.

 

Föreningen skall arbeta ideellt, allmännyttigt och partipolitiskt obunden.

 

§ 2. Verksamhet

 

SUF skall både direkt och genom lokalföreningar målmedvetet arbeta för:

att       samla och sprida kunskap om uppfinnandets allmänna och individuella betingelser

att       samla en kompetent uppfinnarkår för uppfinnandets utveckling och nyttiggörande i näringsliv och samhället i övrigt

att       tillskapa erforderliga resurser för de enskilda uppfinnarnas verksamhet

att       främja uppfinningarnas förverkligande inom den svenska företagsamheten

att       bevaka och medverka till immateriella rättskyddets allmänna tilltro och utveckling

att       utgöra ett forum för medlemmarnas idéutbyte och samverkan

att       öka förståelsen om uppfinnandets betydelse som kulturinsats och ekonomisk faktor

att       vidga samverkan mellan enskilda uppfinnare, utbildningsväsendet, forskningen och näringslivet

att       utveckla och främja internationell uppfinnarsamverkan

att       främja ungdomars engagemang inom uppfinnande och teknisk utveckling

 

§ 3. Struktur och organisation

 

SUF förenar i sig tre huvudfunktioner:

 

·      en samverkansfunktion för ideella lokala idé- och uppfinnareföreningar

·      en föreningsfunktion för uppfinnare och enskilda personer

·      en ideell funktion som erbjuder medlemskap för organisationer och företag, som vill främja även det enskilda uppfinnandets utveckling och nyttiggörande.

 

SUFs beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 


§ 4. Medlemskap och avgifter

Medlemskap i SUF:

·      Ideell lokal idé- och uppfinnareförening (lokalförening) vars verksamhet enligt sina stadgar överensstämmer med SUFs syften kan ansöka om medlemskap i SUF. Beslut om sådant medlemskap fattas av SUFs styrelse.

·      Individuellt medlemskap i SUF erhålls genom medlemskap i lokal uppfinnareförening. Saknas närbelägen anknytning till lokal förening för ett individuellt medlemskap äger vederbörande övergångsvis söka medlemskap direkt i SUF.

·      Till medlem i SUF kan, efter ansökan och styrelsens beslut, även väljas organisation eller företag, som vill verka för uppfinnandet, övrig innovativ verksamhet och dess nyttiggörande.

 

Medlemsavgifter:

·      Lokal förening som är ansluten till SUF betalar som medlem en årlig föreningsavgift till SUF. Den årliga föreningsavgiften fastställes av SUFs årsmöte.

·      Individuell medlem i lokal uppfinnareförening betalar genom sin medlemsavgift till den lokala föreningen även en tilläggsavgift för sitt medlemskap i SUF.

·      SUFs årsmöte beslutar för vart år om storleken på denna tilläggsavgift.

·      Medlemsavgiften för de individuella medlemmar som inte blivit medlemmar i en lokal uppfinnarförening fastställs av årsmötet.

·      Avgiften för organisationer och företag fastställs av årsmötet.

 

Har fysisk eller juridisk person inte betalat förfallen årsavgift senast inom två år från förfallodagen utesluts medlemmen automatiskt.

 

§ 5. Medlems rättigheter och skyldigheter

 

Envar medlem har, efter att årsavgiften inbetalats, inflytande på föreningen enligt dessa

stadgar. Varje medlem är skyldig att respektera stadgarna samt årsmötets beslut.

 

Lokalförening vars verksamhet strider mot SUFs stadgar kan efter varning på förslag av

styrelsen uteslutas av SUFs årsmöte.

 

Medlem som genom sitt agerande kan komma att allvarligt skada SUF kan uteslutas av

styrelsen. Medlemmen ifråga har dock rätt att få sin uteslutning prövad av årsmötet.

 

 

§ 6. Årsmöte

 

Årsmötet är SUFs högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls en gång om året under april eller maj månad. SUF skall till alla lokala föreningars styrelseordföranden, direktanslutna medlemmar, företagsmedlemmar och sponsorer via E-post sända ut kallelse, senast sex veckor före årsmötet samt då också lägga ut samtliga årsmöteshandlingar på hemsidan inklusive en preliminär dagordning. Deltagande i årsmötet kan även ske via Internet eller på annat kostnadsfritt sätt som beskrivs i kallelsen till årsmötet. På årsmötet får SUFs kanslipersonal närvara med yttranderätt men utan rösträtt.

 

Motioner och förslag till föreningsfunktionärer, skall vara insända på sätt som anges i kallelsen, senast fyra veckor före årsmötet. Endast frågor, inkl. motioner och förslag till funktionärer, som på så sätt tillförs den slutgiltiga dagordningen, behandlas av årsmötet. Personer som föreslagits till olika föreningsfunktioner skall ha godkänt sin kandidatur och lämnat sina kvalifikationer till valberedningen. Mötesdagordningen publiceras på hemsidan senast två veckor före årsmötet.

 

Varje medlem, individuella (d.v.s. från lokalföreningar), direktanslutna, företagsmedlemmar eller sponsorer äger en röst. Medlem kan också avge sin röst på annat sätt som beskrivs i kallelsen till årsmötet t ex genom förtidsröstning.

 

För att räknas som röstberättigad, skall medlemmens avgift till lokalföreningen eller SUF vara inbetald senast 30 dagar innan årsmötet.

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

·      mötets behöriga utlysande

·      val av mötesfunktionärer

·      föredragningslista

·      styrelsens verksamhetsberättelse

·      fastställelse av resultat och balansräkning

·      beslut om disposition av årets resultat

·      revisorernas berättelse

·      fråga om ansvarsfrihet

·      arvode och ersättning för förtroendeuppdrag

·      val av ordförande

·      val av föreningens styrelse

·      val av revisorer och ersättare

·      val av sammankallande och ledamöter i valnämnd

·      årsavgifter för kommande verksamhetsår

·      motioner jämte styrelsens synpunkter

·      styrelsens förslag för verksamhetsåret program och budget

·      övriga frågor som inom behörig tid har anmälts av styrelsen

 

Endast frågor som angivits i kallelsen får slutgiltigt avgöras av årsmötet.

Vid årsmötet fattas beslut med enkel majoritet. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Beslut fattas med acklamation såvida inte votering begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av mötets ordförande.

 

Styrelsen äger rätt att kalla till extra årsmöte.

 

§ 7. Valnämnd och nomineringar

Valnämndens uppgift är att förenkla personvalen vid årsmötet. Årsmötet tillsätter en valnämnd som skall bestå av tre eller fem ledamöter varav årsmötet utser den som skall vara samman­kallande. Endast individuell medlem är valbar till valnämnden.

 

Mandattiden är högst tre år och ledamöternas mandatperioder skall vara successivt

förskjutna ett år så att högst två ledamöter står i tur att avgå varje år.

 

Varje medlem har rätt att föreslå kandidater. Förslag på kandidater till styrelsen och övriga

uppdrag skall i skriftlig form vara valnämnden eller SUFs kansli tillhanda senast den 15 februari.

 

Valnämnden skall senast fjorton (14) dagar före årsmötet publicera sitt förslag jämte relevanta uppgifter och meriter på SUFs webbplats.

 

Under årsmötet får även närvarande medlem föreslå annan kandidat under förutsättning av

att denna person har godkänt sin kandidatur och lämnat information om sina kvalifikationer.

 

§ 8. Styrelse

 

Styrelsen, består av ordförande samt ytterligare fem till åtta ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och eventuellt arbetsutskott. Styrelsen utser även SUFs firmatecknare.

 

Valbar till styrelsen är den, som är individuell medlem i SUF eller lokal förening.

 

Mandattiden för ordföranden är två år. Mandattiden för styrelseledamöter är två år, varvid

mandattiden går omlott så att inte mer än halva antalet ledamöter avgår samtidigt.

 

Styrelsen beslutar om föredragande. Styrelsen är beslutsför när minst fem röstberättigade

ledamöter är närvarande. För avgörande av frågor inom styrelsen skall majoritetsbeslut

gälla.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre styrelseledamöter

begär det. Styrelsen äger rätt att inrätta särskilda organ för SUFs olika verksamhetsområden

och till dessa delegera definierade uppgifter och fastställa reglerna för dessa organ.

 

§ 9. Ordförandekonferens

 

För att ge goda möjligheter att behandla frågor gällande SUFs och de anslutna lokalföreningar­nas arbete på en mer detaljerad nivå, kan styrelsen inkalla en konferens med ordförandena i lokalföreningarna. Kallelse och arbetsmaterial skall utsändas minst fyra

veckor före konferensen. Ordförandekonferensen är rådgivande och bör om möjligt inkallas årligen.

 

§ 10. Kansli

 

Till verksamhetens förfogande skall finnas ett kansli som organiseras på sätt som beslutas av

styrelsen. Anställningsförhållanden och skriftliga arbetsbeskrivningar för befattningshavare

vid kansliet fastställs av styrelsen.

 

§ 11. Förvaltning av föreningens tillgångar

 

För förvaltningen av föreningens tillgångar ansvarar styrelsen. Riktlinjerna för förvaltningen

av föreningens kapital fastställs av årsmötet. Som målsättning för förvaltningen skall gälla

att det egna kapitalet sett över tiden bevaras till sitt reella värde genom en försiktig kapital­placering. Spekulation i enskilda aktier och värdepapper får ej förekomma.

 

Den löpande avkastningen från förmögenheten skall användas i föreningsverksamheten och

i första hand för säkerställande av föreningens lokalbehov.

 

§ 12. Räkenskaper och revision

 

SUFs förvaltning, räkenskaper och fonder skall varje år granskas av två revisorer*. Revi­sorerna väljs av årsmötet för ett år i sänder. För samma tid utses två ersättare, av vilka en skall vara auktoriserad revisor. Revisorerna äger rätt till full insyn i SUFs totala verksamhet. SUFs räken­skaper avslutas den 31 december varje år.

·      Beslutat vid extra årsmöte 2018-11-09 & årsmöte med beslut årsstämman 2019-05-04

 

§ 13. Motioner

 

Röstberättigad medlem äger rätt att genom skriftliga förslag - motioner - utöva inflytande på

SUF och SUFs verksamhet. Motion skall, för att kunna behandlas på nästkommande årsmöte, vara kansliet tillhanda senast den 15 januari samma år som ordinarie årsmötet. För beredning av inlämnade motioner ansvarar styrelsen.

 

§ 14. Hedersmedlem

 

SUFs årsmöte kan på förslag av SUFs styrelse utse förtjänt person, som särskilt främjat

uppfinnandet och föreningen, till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från årsavgift,

men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som individuell medlem.

 

§ 15. Ändring av stadgar

 

Ändringar av dessa stadgar kan ske efter beslut med trefjärdedels (3/4) majoritet på ett ordinarie årsmöte.

 

§ 16. Åtgärder vid föreningens upplösning

 

Upplösning av SUF kan ske efter beslut härom med 3/4 majoritet vid två på varandra

följande möten med minst 30 dagars mellanrum, varav ett är ordinarie årsmöte och vid vilka

minst tio procent (10%) av SUFs medlemmar är företrädda personligen eller genom ombuds­fullmakt. Om minst 10% av SUFs medlemmar skriftligen till SUFs styrelse uttalar sin åsikt att SUF fortfarande skall bestå före det slutgiltiga avgörandet om upplösning kan SUF ej upplösas.

 

Kallelse till möte för behandling av SUFs upplösning skall tydligt anges på SUFs webbplats

samt även delges senast fyra veckor före sådant möte till varje medlem på uppgiven adress,

med tydligt angivande av ärende.

 

Om SUF upplöses skall hälften av föreningens tillgångar användas för att stimulera

ungdomlig uppfinnarverksamhet, med samma syften och intressen som SUF.

Beslut om föreningens tillgångar fattas på de upplösande årsmötena.