11 januari 2017

Kallelse till Extra Årsmöte den 28 januari 2017

Kallelse till Extra Årsmöte den 28 januari 2017 kl 12:00 för fyllnadsval till styrelsen i Svenska Uppfinnareföreningen

Fem ledamöter i Svenska Uppfinnareföreningens styrelse har i månadsskiftet november/december valt att i förtid lämna sina uppdrag.

Orsaken är oenighet om vårt aktiebolag Svenska Uppfinnareföreningens Service AB, som är en egen juridisk person.

Svenska Uppfinnareföreningens Service AB har sedan 2013 fått medel - totalt 4,8 miljoner kronor - från den statliga innovationsmyndigheten Vinnova, för att utveckla projektet IRT, det vill säga vår innovationsmodell med en digital simulator, där en uppfinnare kan göra en första utvärdering av sin idé.

I våras gick vi in i slutfasen och två examensarbetare anställdes i Svenska Uppfinnareföreningens Service AB. Om det var styrelsen enhällig, men i november blev styrelsen oense om behovet av att förlänga anställningstiden till och med Q1 2017 för att slutföra projektet.

Tyvärr lyckades vi inte lösa denna situation inom styrelsen. Vid gårdagens styrelsemöte uteblev de fem ledamöterna. Eftersom de närvarande fyra ledamöterna inte är beslutsmässiga, behöver vi göra ett fyllnadsval. I samförstånd med lekmannarevisorerna och de kvarvarande styrelseledamöterna kallar jag därför till ett Extra Årsmöte den 28 januari, 2017, för fyllnadsval av minst två styrelseledamöter med avsikt att få en beslutsmässig styrelse fram till det ordinarie Årsmötet den 8 april, 2017.

I samförstånd med föreningens lekmannarevisorer har kvarvarande ledamöter i styrelsen beslutat att det Extra Årsmötet äger rum på Svenska Uppfinnareföreningens kansli Grev Turegatan 14, Stockholm, lördag den 28 januari, 2017 klockan kl 12:00. För detta utgår ingen ersättning.

Om du planerar att deltaga fysiskt ber vi dig att anmäla detta till senast tisdag den 24 januari, 2017.

Förslag på nya ledamöter till fyllnadsvalet ska skickas till senast fredag den 13 januari kl 14:00 med angivande av förslagsställarens namn samt den föreslagnes namn, adress, e-postadress och telefonnummer. De föreslagna ledamöterna måste ha godkänt att de blir föreslagna.

Valnämndens förslag till fyllnadsval på nya ledamöter till styrelsen i Svenska Uppfinnareföreningen samt information om inkomna nomineringsförslag kommer därefter att skickas ut så snart som möjligt.

Alla röstberättigade medlemmar i Svenska Uppfinnareföreningen har rättighet att avlägga en röst. Alla ordföranden för medlemsföreningar med fler än 10 medlemmar har dessutom rättighet att avlägga fem röster.

Röstning på Extra Årsmöte sker även genom e-post till senast lördag den 28 januari, 2017 klockan 11:30.

Alla som har frågor angående denna situation är välkomna att ställa frågor till mig på e-postadress .

Stockholm 2017-01-11

Mats Olsson

Ordförande Svenska Uppfinnareföreningen