15 september 2018

Ansökan från Lagermanska fonden 2018

Alexander Lagerman, född 1836, död 1904, var en svensk ingenjör och uppfinnare. Han anställdes 1870 av Jönköpings tändsticksfabrik där man bedrivit tillverkningen för hand. Han konstruerade efterhand allt sinnrikare maskiner. De var unika och hölls hemliga, så att fabriken länge hade ett försprång gentemot världens övriga tillverkare. Maskinerna och produktens utveckling kan studeras på Tändsticksmuseet i Jönköping.

Han anses vara en av pionjärerna på automatiseringens område.

Fonden har tillkommit genom Alexander Lagermans testamente. Utdelning sker i samråd med Svenska Uppfinnareföreningen. Lagermanska fonden har utdelning vart tredje år.

 

Anvisningar till sökande ur Lagermanska fonden*

(*Jönköpings Tändsticksfabriks, Arvid Sjöbergs och Alexander Lagermans fond för understöd åt svenska medellösa uppfinnare inom mekanikens område)

 

Sista ansökningsdag: 19 oktober 2018
 
Kriterier för ansökan:

  • Uppfinningen är inom mekanikens område.
  • Uppfinningen är inte allmänt känd och har nyhetsvärde.
  • Uppfinnaren saknar medel för förverkligande av uppfinningen.


Ansökan skall innehålla följande handlingar och uppgifter:
 
Personuppgifter:

  • Namn, adress och telefonnummer för sökanden samt – om uppfinningen är gjord av flera uppfinnare gemensamt  eller ägs av flera personer – även för de övriga.

 
Uppfinningen:

  • En kortfattad men tydlig beskrivning över den uppfinning, för vars realiserande bidrag söks. Beskrivningen skall återföljas av skisser, ritningar eller fotografier, om sådana är nödvändiga för att man skall förstå uppfinningen.
  • En redogörelse för vad sökanden redan har gjort för uppfinningen utveckling och eventuella exploatering samt dennes plan för det fortsätta utvecklingsarbetet. Ange t.ex. om patentansökan är inlämnad.

 
Bidraget:

  • Storleken av det bidragsbelopp som söks.
  • Uppgift om hur det sökta bidraget är avsett att användas samt hur beloppet har beräknats.
  • Huruvida bidrag har sökts från annat håll.

 
Ansökan behandlas konfidentiellt.
 
Ansökan sändes till:
Lagermanska fonden
Jönköpings kommun
Stadskontoret
551 89 JÖNKÖPING
 
Upplysningar om fonden lämnas av:
Stadskontoret, Liselotte Andersson, tfn 036-10 29 42 eller e-mail: