Nytt!
Paketerbjudanden från Groth & Co

Som medlem i SUF erbjuds du att köpa patentrådgivning från immaterialrättsrådgivarna Groth & Co till mycket förmånliga priser. För SUF:s medlemmar finns ett antal paketerade tjänster som är rabatterade med 20-50% från ordinarie pris.

Groth & Co tjänster:

Strategiutlåtande kring patent

Vi hjälper till med ett antal strategiska avväganden kopplade till framtida patent – syfte med patentet, geografiska avväganden, ansökningsstrategi och konkurrentsituation. Genom strategiska diskussioner med er, ett antal sökningar i olika databaser och vår erfarenhet hjälper vi er med en strategi. Strategin levereras som en skriftig rapport om ca max en A4-sida. Tjänsten omfattar 1-2 möten, databassökningar, strategisk rådgivning och en skriftlig rapport.

Nyhetsundersökning, förenklad

Syftet med en nyhetsundersökning är att fastställa vilken känd teknik (prior art) som finns och utifrån detta bedöma chanserna till att ni själva skulle kunna få patent på er uppfinning eller delar av er uppfinning. Sökning görs i såväl patent som annan litteratur. Resultatet levereras i en rapport. Nyhetsundersökningen används som underlag för ett beslut om en eventuell patentansökan. I denna grundläggande nyhetsundersökning genomför vi sökningen utifrån färdig material från er (t ex en beskrivning av uppfinningen) med begränsat och definierat geografiskt omfång.

Nyhetsundersökning

Syftet med en nyhetsundersökning är att fastställa vilken känd teknik (prior art) som finns och utifrån detta bedöma chanserna till att ni själva skulle kunna få patent på er uppfinning eller delar av er uppfinning. Sökning görs i såväl patent som annan litteratur. Resultatet levereras i en rapport. Nyhetsundersökningen används som underlag för ett beslut om en eventuell patentansökan. I denna avancerade nyhetsundersökning kommer vi med råd kring vad vi ska titta på i sökningen och justerar sökningen under tiden den genomförs så att vi får fram så bra resultat som möjligt.

Patentansökan

Utarbetande och inlämnande av en svensk eller europeisk patentansökan med upp till 15 patentkrav.

Freedom-to-operate-analys

Syftet med en FTO-undersökning är att bedöma risken för att er uppfinning gör intrång i någon annans patenträttigheter. Sökningen bland befintliga patent i internationella databaser och resultatet analyseras. Slutsatserna presenteras i en rapport.

Värdeutlåtande kring patent

En kort övergripande analys av er patentsituation som resulterar i ett skriftigt utlåtande om ca en halv A4-sida. Utgångspunkter kommer vara era befintliga patent samt ett antal relevanta databassökningar.

Ett värdeutlåtande kan vara bra att göra inför t ex förhandlingar med samarbetspartner, crowdfunding-kampanjer eller kommersialiseringsprojekt.

Värdering av patentportfölj

En patentvärdering innebär att genom kvalitativa och kvantitativa metoder undersöka ett dussintal värdeindikatorer kopplade till bland annat patentportfölj, organisation och omvärld. Utfallet från dessa indikatorer kombineras med en IP Due Diligence- och Freedom-to-Operate-analys för att kartlägga de legala riskerna med IP portföljen. IP portföljens monetära potential fastställs sedan genom att väga IP-portföljens värdeindikatorer mot dess legala risker, givet ett befintligt utgångsläge och ett antal framtida förutsättningar.

En patentvärdering kan vara bra att göra inför förhandlingar med potentiella investerare eller samarbetspartner för att säkra en god förhandlingsposition.

Hur gör jag? Fyll i formuläret nedan för att ta del av medlemserbjudandet Patenttjänster då får du mer information via mejl hur du kan nyttja förmånen.

Är du inte medlem kan du blir det direkt här - Jag vill bli medlem i Svenska Uppfinnareföreningen

Patenttjänster