SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN – SUF

Ändringsförslag 2020-09-12 godtagna på årsmöte 2021-05-08.

Innehåll:

§ 1 Föreningens syfte och ändamål

§ 2 Verksamhet

§ 3 Struktur och organisation

§ 4 Medlemskap och avgifter

§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter

§ 6 Årsmöte

§ 7 Valnämnd och nomineringar

§ 8 Styrelse

§ 9 Ordförandekonferens

§ 10 Kansli

§ 11 Förvaltning av föreningens tillgångar

§ 12 Räkenskaper och revision

§ 13 Motioner

§ 14 Hedersmedlem

§ 15 Ändring av stadgar

§ 16 Åtgärder vid föreningens eventuella upplösning

§ 1. Föreningens syfte och ändamål

Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) är en riksorganisation för lokala uppfinnarföreningar,

personer och företag. Föreningen har till syfte att centralt verka för främjandet av innova­tions­klimatet och i synnerhet den enskilde individens möjlighet att bidra till den framtida förnyelsen och välståndsutvecklingen i samhället. Föreningen skall verka för hållbarhet, inkludering och jämställdhet.

Föreningen skall arbeta ideellt, allmännyttigt och partipolitiskt obundet.

§ 2. Verksamhet

SUF skall både direkt och genom lokalföreningar målmedvetet arbeta för:

att                  samla och sprida kunskap om uppfinnandets allmänna och individuella betingelser

att                  samla en kompetent uppfinnarkår för uppfinnandets utveckling och nyttiggörande i näringsliv och samhället i övrigt

att                  tillskapa erforderliga resurser för de enskilda uppfinnarnas verksamhet

att                  främja uppfinningarnas förverkligande inom den svenska företagsamheten

att                  bevaka och medverka till immateriella rättskyddets allmänna tilltro och utveckling

att                  utgöra ett forum för medlemmarnas idéutbyte och samverkan

att                  öka förståelsen om uppfinnandets betydelse som kulturinsats och ekonomisk faktor

att                  vidga samverkan mellan enskilda uppfinnare, utbildningsväsendet, forskningen och näringslivet

att                  utveckla och främja internationell uppfinnarsamverkan

att                  främja ungdomars engagemang inom uppfinnande och teknisk utveckling

§ 3. Struktur och organisation

SUF förenar i sig tre huvudfunktioner:

 • en samverkansfunktion för ideella lokala idé- och uppfinnareföreningar
 • en föreningsfunktion för uppfinnare och enskilda personer
 • en ideell funktion som erbjuder medlemskap för organisationer och företag, som vill främja även det enskilda uppfinnandets utveckling och nyttiggörande.

SUF:s beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.


§ 4. Medlemskap och avgifter

Medlemskap i SUF:

 • Ideell lokal idé- och uppfinnareförening (lokalförening) vars verksamhet enligt sina stadgar överensstämmer med SUF:s syften kan ansöka om medlemskap i SUF. Beslut om sådant medlemskap fattas av SUF:s styrelse. 
 • Individuellt medlemskap i SUF erhålls genom medlemskap i lokal uppfinnareförening. Saknas närbelägen anknytning till lokal förening för ett individuellt medlemskap äger vederbörande övergångsvis söka medlemskap direkt i SUF.
 • Till medlem i SUF kan, efter ansökan och styrelsens beslut, även väljas organisation eller företag, som vill verka för uppfinnandet, övrig innovativ verksamhet och dess nyttiggörande.

Medlemsavgifter:

 • Lokal förening som är ansluten till SUF betalar som medlem en årlig föreningsavgift till SUF. Den årliga föreningsavgiften fastställes av SUF:s årsmöte.
 • Individuell medlem i lokal uppfinnareförening betalar genom sin medlemsavgift till den lokala föreningen även en tilläggsavgift för sitt medlemskap i SUF.
 • SUF:s årsmöte beslutar för vart år om storleken på denna tilläggsavgift.
 • Medlemsavgiften för de individuella medlemmar som inte blivit medlemmar i en lokal uppfinnarförening fastställs av årsmötet.
 • Avgiften för organisationer och företag fastställs av årsmötet.

Har fysisk eller juridisk person inte betalat förfallen årsavgift senast inom två år från förfallodagen utesluts medlemmen automatiskt.

§ 5. Medlems rättigheter och skyldigheter

Envar medlem har, efter att årsavgiften inbetalats, inflytande på föreningen enligt dessa

stadgar. Varje medlem är skyldig att respektera stadgarna samt årsmötets beslut. 

Lokalförening vars verksamhet strider mot SUF:s stadgar kan efter varning på förslag av

styrelsen uteslutas av SUF:s årsmöte.

Medlem som genom sitt agerande kan komma att allvarligt skada SUF kan uteslutas av

styrelsen. Medlemmen i fråga har dock rätt att få sin uteslutning prövad av årsmötet.

§ 6. Årsmöte

Årsmötet är SUF:s högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls en gång om året under april eller maj månad. SUF skall till alla lokala föreningars styrelseordförande, direktanslutna medlemmar, företagsmedlemmar och sponsorer via E-post sända ut kallelse, senast sex veckor före årsmötet samt då också lägga ut samtliga årsmöteshandlingar på hemsidan inklusive en preliminär dagordning. Deltagande i årsmötet kan även ske via Internet eller på annat kostnadsfritt sätt som beskrivs i kallelsen till årsmötet. På årsmötet får SUF:s kanslipersonal närvara med yttranderätt men utan rösträtt.

 Motioner och förslag till föreningsfunktionärer, skall vara insända på sätt som anges i kallelsen, senast fyra veckor före årsmötet. Endast frågor, inkl. motioner och förslag till funktionärer, som på så sätt tillförs den slutgiltiga dagordningen, behandlas av årsmötet. Personer som föreslagits till olika föreningsfunktioner skall ha godkänt sin kandidatur och lämnat sina kvalifikationer till valberedningen. Mötesdagordningen publiceras på hemsidan senast två veckor före årsmötet.

Varje medlem, individuella (d.v.s. från lokalföreningar), direktanslutna, företagsmedlemmar eller sponsorer äger en röst. Medlem kan också avge sin röst på annat sätt som beskrivs i kallelsen till årsmötet tex genom förtidsröstning. 

För att räknas som röstberättigad, skall medlemmens avgift till lokalföreningen eller SUF vara inbetald senast 30 dagar innan årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 • mötets behöriga utlysande
 • val av mötesfunktionärer
 • föredragningslista
 • styrelsens verksamhetsberättelse
 • fastställelse av resultat och balansräkning
 • beslut om disposition av årets resultat
 • revisorernas berättelse
 • fråga om ansvarsfrihet
 • arvode och ersättning för förtroendeuppdrag
 • val av ordförande
 • val av föreningens styrelse
 • val av revisorer och ersättare
 • val av sammankallande och ledamöter i valnämnd
 • årsavgifter för kommande verksamhetsår
 • motioner jämte styrelsens synpunkter
 • styrelsens förslag för verksamhetsåret program och budget
 • övriga frågor som inom behörig tid har anmälts av styrelsen

Endast frågor som angivits i kallelsen får slutgiltigt avgöras av årsmötet.

Vid årsmötet fattas beslut med enkel majoritet. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Beslut fattas med acklamation såvida inte votering begärs. 

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning

Styrelsen äger rätt att kalla till extra årsmöte.

§ 7. Valnämnd och nomineringar

Valnämndens uppgift är att förenkla personvalen vid årsmötet. Årsmötet tillsätter en valnämnd som skall bestå av tre eller fem ledamöter varav årsmötet utser den som skall vara samman­kallande. Endast individuell medlem är valbar till valnämnden.

Mandattiden är högst tre år och ledamöternas mandatperioder skall vara successivt

förskjutna ett år så att högst två ledamöter står i tur att avgå varje år.

Varje medlem har rätt att föreslå kandidater. Förslag på kandidater till styrelsen och övriga

uppdrag skall i skriftlig form vara valnämnden eller SUF:s kansli tillhanda senast den 15 februari. 

Valnämnden skall senast fjorton (14) dagar före årsmötet publicera sitt förslag jämte relevanta uppgifter och meriter på SUF:s webbplats.

Under årsmötet får även närvarande medlem föreslå annan kandidat under förutsättning av

att denna person har godkänt sin kandidatur och lämnat information om sina kvalifikationer.

§ 8. Styrelse

Styrelsen, består av ordförande samt ytterligare fem till åtta ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och eventuellt arbetsutskott. Styrelsen utser även SUF:s firmatecknare.

Valbar till styrelsen är den, som är individuell medlem i SUF eller lokal förening.

Mandattiden för ordföranden är två år. Mandattiden för styrelseledamöter är två år, varvid

mandattiden går omlott så att inte mer än halva antalet ledamöter avgår samtidigt.

Styrelsen beslutar om föredragande. Styrelsen är beslutsför när minst fem röstberättigade

ledamöter är närvarande. För avgörande av frågor inom styrelsen skall majoritetsbeslut

gälla. Vid lika röstetal gäller den mening gäller som biträds av mötets ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst tre styrelseledamöter

begär det. Styrelsen äger rätt att inrätta särskilda organ för SUF:s olika verksamhetsområden

och till dessa delegera definierade uppgifter och fastställa reglerna för dessa organ.

§ 9. Ordförandekonferens

För att ge goda möjligheter att behandla frågor gällande SUF:s och de anslutna lokalföreningar­nas arbete på en mer detaljerad nivå, kan styrelsen inkalla en konferens med ordförandena i lokalföreningarna. Kallelse och arbetsmaterial skall utsändas minst fyra veckor före konferensen. Ordförandekonferensen är rådgivande och bör om möjligt inkallas årligen. 

§ 10. Kansli

Till verksamhetens förfogande skall finnas ett kansli som organiseras på sätt som beslutas av

styrelsen. Anställningsförhållanden och skriftliga arbetsbeskrivningar för befattningshavare

vid kansliet fastställs av styrelsen.

§ 11. Förvaltning av föreningens tillgångar

För förvaltningen av föreningens tillgångar ansvarar styrelsen. Riktlinjerna för förvaltningen

av föreningens kapital fastställs av årsmötet. Som målsättning för förvaltningen skall gälla

att det egna kapitalet sett över tiden bevaras till sitt reella värde genom en försiktig kapital­placering. 

Spekulation i enskilda aktier och värdepapper får ej förekomma.

Den löpande avkastningen från förmögenheten skall användas i föreningsverksamheten och

i första hand för säkerställande av föreningens lokalbehov.

§ 12. Räkenskaper och revision

SUF:s förvaltning, räkenskaper och fonder skall varje år granskas av två revisorer*. Revi­sorerna väljs av årsmötet för ett år i sänder. För samma tid utses två ersättare. Revisorerna äger rätt till full insyn i SUF:s totala verksamhet. SUF:s räken­skaper avslutas den 31 december varje år.

 • Beslutat vid extra årsmöte 2018-11-09 & årsmöte med beslut årsstämman 2019-05-04

§ 13. Motioner

Röstberättigad medlem äger rätt att genom skriftliga förslag – motioner – utöva inflytande på SUF och SUF:s verksamhet. Motion skall, för att kunna behandlas på nästkommande årsmöte, vara kansliet tillhanda senast den 15 januari samma år som ordinarie årsmötet. För beredning av inlämnade motioner ansvarar styrelsen.

§ 14. Hedersmedlem

SUF:s årsmöte kan på förslag av SUF:s styrelse utse förtjänt person, som särskilt främjat uppfinnandet och föreningen, till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från årsavgift, men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som individuell medlem.

§ 15. Ändring av stadgar

Ändringar av dessa stadgar kan ske efter beslut med tvåtredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§ 16. Åtgärder vid föreningens upplösning

Upplösning av SUF kan ske efter beslut härom med 3/4 majoritet vid två på varandra

följande möten med minst 30 dagars mellanrum, varav ett är ordinarie årsmöte och vid vilka

minst tio procent (10%) av SUF:s medlemmar är företrädda personligen eller genom ombuds­fullmakt. Om minst 10% av SUF:s medlemmar skriftligen till SUF:s styrelse uttalar sin åsikt att SUF fortfarande skall bestå före det slutgiltiga avgörandet om upplösning kan SUF ej upplösas.

Kallelse till möte för behandling av SUF:s upplösning skall tydligt anges på SUF:s webbplats

samt även delges senast fyra veckor före sådant möte till varje medlem på uppgiven adress,

med tydligt angivande av ärende.

Om SUF upplöses skall hälften av föreningens tillgångar användas för att stimulera

ungdomlig uppfinnarverksamhet, med samma syften och intressen som SUF.

Beslut om föreningens kvarvarande tillgångar fattas på de upplösande årsmötena.