SUF DIGITAL SERVICE power by iDefendo tjänster kostar normalt 250 kronor exkl moms per månad.

Testa gratis just nu till 1 september 2021

Svenska Uppfinnareföreningens medlemmar får använda tjänsterna för en kostnad av:
-125 kr inkl moms per månad 
-1250 kr inkl moms vid årsbetalning

Skaffa konto

SUF DIGITAL SERVICE power by iDefendo
För våra uppfinnare och innovatörer finns ofta det största ekonomiska värdet bland de immateriella tillgångarna. Genom att öka kontrollen över dess tillgångar, minskas risken för idéstölder, framtida konflikter och potentiellt ekonomiskt bortfall. Med detta i åtanke har vi utvecklat SUF Digital Service: en användarvänlig skräddarsydd tjänst som är framtagen för att ge största möjliga fördelar till våra medlemmar. 

SUF Digital Service skyddar och dokumenterar automatiskt användarens hela skapandeprocess samtidigt som den förser användaren med en omanipulerbar händelsekedja av alla förändringar som har skett i en fil eller i ett dokument. Denna funktion bidrar till att lösningen utgör ett mycket bra komplement till lagstadgade skyddsmöjligheter. Den fungerar också som bevis och bindande underlag vid konflikter, samt vid ägande- och varumärkesfrågor. 

SUF Digital Service bygger på en matematisk blockchain-teknik, vilken möjliggör att varje händelse och förändring stämplas med ett digitalt certifikat. Därmed möjliggörs den oföränderliga händelsekedjan. När det än sedan kan finnas behov, som till exempel vid risk av idéstöld, plagiat eller tvistemål, kan användaren enkelt ladda ner en Evidence Binder, ett dokument som automatiskt summerar den omanipulerbara händelsekedjan och visar ursprung, ägande och exakt händelseförlopp kopplat till filen.

SUF Digital Service består av en specialbyggd filförvaringstjänst och transfertjänst, som tillsammans utgör ett utmärkt komplement till lagstadgade skyddsmöjligheter. Användningen av lösningen kräver inte något tekniskt kunnande och kan startas upp både snabbt och enkelt. Till skillnad från likartade tjänster, där användaren är tvungen att betala ca 200 kr per digital stämpling och sedan ytterligare 200 kr för en PDF-utskrift, tillåter vår lösning användaren en obegränsad spårning och stämpling av sitt material.

SUF DIGITAL SERVICE

 • Bygger på en blockchain-teknik, vilken säkerställer att händelsekedjan som är kopplad till materialet inte är möjlig att manipulera
 • Är ett kompletterande skydd mot ekonomiskt bortfall, då den påtagligt minskar risken för olovlig användning och spridning av material
 • Låter användaren påvisa både ägandeskap och ursprung av materialet. Detta ökar kontrollen och minskar oron för olovlig användning av immateriella tillgångar 
 • Skapar transparens och minskar risken för både interna och externa intressekonflikter 
 • Används för att dokumentera och påvisa användarens hela skapandeprocess – från idé till färdig produkt 
 • Ger användaren möjlighet att påvisa kontrollen över sina tillgångar
 • Vid delning av material kan avsändaren tydligt formulera användarvillkoren gällande användningen av underlaget, detta minskar risken för missförstånd och framtida konflikter mellan inblandade parter
 • Bidrar till att lösa konflikter innan de blir för stora. Vid upptäckt av otillåten spridning eller användning, används den Evidence Binder som är kopplad till dokumentet som ett underlag som visar hela händelseförloppet. Detta ökar chansen för en snabb och kostnadseffektiv lösning av konflikten.
 • Är en egen trygghetsbas som alltid finns där ifall något skulle hända
 • Ger användaren mer muskler för att minska olovlig användning i och med att de kan hänvisa till de digitala certifikaten i både filförvarings- och transfertjänsten. 

Frågor och Svar: SUF Digital Service 


     Vad är SUF Digital Service?

SUF Digital Service är en lättanvänd digital lösning som automatiskt skyddar immateriell egendom och förser användaren med en omanipulerbar händelsekedja av alla förändringar som skett i en fil eller i ett dokument. Lösningen utgör ett viktigt inslag i en IP-strategi och bildar ett starkt komplement till lagstadgade skyddsmöjligheter samtidigt som den fungerar som bevis vid konflikter, skiljedomar, ägande och varumärkes- och upphovsrättsfrågor. 

SUF Digital Service är framtagen av tech-bolaget iDefendo och bygger på blockchain-teknik som möjliggör att varje händelse i en fil stämplas med ett omanipulerbart digitalt fingeravtryck. När än det finns behov, som till exempel vid risk av idéstöld, plagiat eller tvistemål, kan användaren enkelt ladda ner en Evidence Binder, ett dokument som summerar digitala fingeravtrycken som är kopplade till filen. Evidence Bindern bevisar att filen existerade vid ett en viss tidpunkt och påvisar filens ursprung, ägande och händelseförlopp.


     Vilka har nytta av att använda SUF Digital Service?

Alla som har immateriell egendom värd att skydda! 
Lösningen är utformad för att kunna användas av såväl företag som enskilda aktörer. Bland användarna finns allt ifrån innovatörer och kreatörer, till advokatbyråer och livsmedelsproducenter. 

     Vilka fördelar får jag som användare?

SUF Digital Service är inte bara ett starkt komplement till dina lagstadgade skyddsmöjligheter, den tillhandahåller också ett enkelt och säkert sätt att ha kontroll över och skydda immateriell egendom. 

Det ger dig dessutom:

 • Ett kompletterande skydd mot ekonomiskt bortfall, då användandet av lösningen påtagligt minskar risken för olovlig användning och spridning av material 
 • Ett sätt att skapa transparens för att tydligt visa vem som har bidragit med vad i ett gemensamt projekt 
 • En omanipulerbar kedja som bevisar äkthet, ursprung och alla ändringar som har skett i en fil eller annan datakälla
 • Förmågan att påvisa både ägandeskap och ursprung av material. Detta ökar användarens kontroll och minskar oron för olovlig användning och spridning 
 • En dokumentation med verifierbara digitala certifikat som bevisar hela skapandeprocessen – från idé till färdig produkt  
 • Möjligheten att upplysa andra om att man har en pågående dokumentationen med legala digitala certifikat på sina dokument, vilket kan användas för att avskräcka olovlig spridning och användning av delat material
 • Möjlighet att tydligt formulera villkoren gällande användning och ekonomiska rättigheter för delat material och därmed minska risken för eventuella missförstånd och framtida konflikter mellan inblandade parter 
 • Ett verktyg som kan bidra till att lösa konflikter innan de blir för stora och måste lösas i en skiljedom. Vid en upptäckt av otillåten spridning eller användning, kan den Evidence Binder som är kopplad till verket användas som ett legalt bevis av materialets ursprung och bidra till en snabb och kostnadseffektiv lösning av konflikten.
 • Ifall källan till ett dokument skulle ifrågasätts har man en extra säkerhet i SUF Digital Solution där man kan gå in och visa var materialet ursprungligen kommer ifrån

     Mitt arbete är redan skyddat av upphovsrättslagen, vad finns det då för nytta med att använda SUF Digital Service?

Till skillnad från att bara skydda ett färdigt verk eller en slutprodukt, kan man med hjälpa av SUF Digital Service bevisa hela skapandeprocessen, från idé till färdig produkt.

 När det kommer till samarbeten mellan flera olika intressenter, som till exempel vid gemensamma projekt där resultatet av samarbetet leder till delade intäkter, är det ofta viktigt att kunna visa vem som har bidragit med vad. Vår lösning skapar denna möjlighet.

Den skapar också en transparens mellan de inblandade parterna och minskar risken för olovlig användning eller spridning av skyddat material.Vid förekomst av otillåten spridning eller användning av material, kan Evidence Binder som är kopplad till filen eller projektet läggas fram som bevis och bidra till en snabb och kostnadseffektiv lösning av konflikten.

     Kan jag dela eller skicka en Evidence Binder till en annan mottagare?

Ja det går jättebra. Evidence Bindern kan du enkelt ladda ner och dela med andra vid behov. 

     Ersätter SUF Digital Service ett patent?

Nej det gör den inte. Men lösningen utgör ett utmärkt komplement till lagstadgade skyddsmöjligheter och fungerar som bevis vid konflikter, skiljedomar, ägande och varumärkes- och upphovsrättsfrågor. Den bidrar också̊ till att skydda och dokumentera användarens hela skapandeprocess samtidigt som den bidrar till att skapa tillit mellan inblandade parter och minskar risken för otillåten användning. Flera av våra användare ser den som en försäkring för det material som de arbetar med. 

     Vilka typer av filer kan SUF Digital Service skydda?

Alla sorters digitala filer. Så länge de är digitala kommer tjänsten kunna stämpla dem. 

     Vissa likartade tjänster kräver att man måste betala för varje digitalt certifikat, men det behöver jag väl inte göra med SUF Digital Service?

Absolut inte! Vi vill att våra användare ska kunna använda vår lösning så mycket som möjligt. Så till skillnad från likartade tjänster där användaren är tvungen att betala ca 200 kr per digital stämpling och sedan ytterligare 200 kr för en PDF-utskrift, tillåter vi våra licensierade användare obegränsad spårning och stämpling av sitt material. 

     Måste jag spara originalfilen som vittnet är kopplat till?

Ja, originalfilen behöver finnas kvar. 

     Hur kan den omanipulerbara händelsekedjan som är kopplad till filerna skapas?

SUF Digital Service bygger på en matematisk blockchain-teknik som skapar ett slags digitalt fingeravtryck. Dessa fingeravtryck kan sedan, matematiskt, länkas samman då de automatiskt identifierar ändringar i en specifik fil. På det sättet kan vi också länka samman förändringar som sker och som skapar själva kedjan av händelser.  

     Kan jag, eller annan oberoende part, verifiera att uppgifterna verkligen stämmer?

Ja, det kan man absolut. Då vår lösning bygger på matematisk blockchain-teknik måste alla uppgifter alltid stämma för att innehållet ska kunna verifieras äkta. Om någon skulle försöka att manipulera ett innehåll som placerats i en blockkedja skulle det upptäckas omedelbart. För varje ändring som görs i ett innehåll i SUF Digital Solution finns en valideringsfunktion. Denna funktion kan dels nyttjas av användaren själv och, vid behov, användas för validering av en oberoende expert. 

     Kan alla andra som också använder blockchain-teknik se mina filer?

Nej, de kan de inte. Eftersom vårt system bara behöver en så kallad hasch, vilket är ett sorts digitalt fingeravtryck av innehållet, behöver vi aldrig ha tillgång till det faktiska innehållet som bearbetas av användaren. De digitala fingeravtrycken används för att skapa summeringen av filens händelse i Evidence Bindern. 

     Kan SUF ta del av innehållet i mina filer?

Nej, lösningen bygger på tvåvägskryptering, vilket gör det omöjligt för oss att se innehållet i dina filer.

     Med tanke på att ni använder er av blockchain-teknik, har den här lösningen något att göra med kryptovaluta?

Nej det har den inte. Det finns fantastiska möjligheter och fördelar med att använda sig av blockchain-baserad teknik som inte har något att göra med kryptovaluta. iDefendo, företaget som har skapat lösningen, använder sig av blockchain för dess otroliga förmåga att skapa en omanipulerbar händelsekedja som kan verifieras av en oberoende tredje part.

     Vad ingår i SUF Digital Service?

SUF Digital Solution består av en skräddarsydd filförvaringstjänst och en filöverföringstjänst som är framtagna speciellt för att skydda dokument och filer. Tillsammans utgör tjänsterna ett utmärkt komplement till skyddsmöjligheter och är ett sätt att skapa transparens mellan olika inblandade parter. Lösningen ger också möjlighet att koppla redan existerande datakällor, såsom Dropbox till lösningen. På så sätt skyddas alla filer du ändrar eller lägger till automatiskt.  

     Behöver man vara tekniskt kunnig för att använda SUF Digital Service?

Nej det behöver man inte vara. Lösningen är mycket användarvänlig och kan användas tillsammans med användarens existerande källor såsom Dropbox. Detta medför att tjänsten implementeras både snabbt och enkelt.